top of page

Team Members

Rahul Gonsalves

Rahul Gonsalves

CEO

Sanjana singh

Sanjana singh

Electrical Engineer

Preksha Dave

Preksha Dave

Electronics Engineer

Himmat Tamoli

Himmat Tamoli

Quality Assurance supervisor

Kaushal Chavda

Kaushal Chavda

CTO

Dhruv Rao

Dhruv Rao

Electronics Engineer

Ashish Rajmin

Ashish Rajmin

Electronics Engineer

Bhavin Shah

Bhavin Shah

Sr. Fabrication Engineer

Abhishek Acharya

Abhishek Acharya

Marketing Associate

Aneri Shah

Aneri Shah

System Design

Sudhir Malsattar

Sudhir Malsattar

CAD Designer

bottom of page